مقاله بررسی رابطه برنامه های شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و هویت دینی جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه برنامه های شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و هویت دینی جوانان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه های ماهواره ای
مقاله هویت ملی جوانان
مقاله هویت دینی جوانان
مقاله جوانان و هویت و دین
مقاله تبلیغات و دین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی رابطه برنامه های شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و هویت دینی جوانان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و صاحبنظران استان همدان در حوزه امور رسانه و جوانان بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران ۹۷ نفر از آنان به عنوان نمونه های تحقیق تعیین و با روش نمونه گیری طبقه ای و به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پس از تایید روایی آن، اجرای آزمایشی و اطمینان از پایایی، روی نمونه های تحقیق اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون t تک متغیره استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که رابطه بین دو متغیر معنادار است و شبکه های ماهواره ای تلویزیونی بر هویت دینی جوانان تاثیر منفی دارند.