مقاله بررسی رابطه برنامه های استراتژیک منابع انسانی و نوآوری شغلی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه برنامه های استراتژیک منابع انسانی و نوآوری شغلی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه های استراتژیک منابع انسانی
مقاله نوآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورالدین موسی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وظیفه دوست حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: سازمان ها نیازمند انگیزه و توانایی سرمایه انسانی برای خلق ایده های خلاقانه، توسعه روش های نوآورانه و ایجاد موقعیت های جدید برای پیشرفت خود هستند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه برنامه های استراتژیک منابع انسانی (استخدام، آموزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش) و نوآوری شغلی اجرا شده است.
روش پژوهش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه ی گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی بود و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۱۲۸ نفر از بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین برنامه های استراتژیک منابع انسانی و نوآوری شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. بین هر یک از ابعاد برنامه های استراتژیک منابع انسانی با نوآوری شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (0.05>P).
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد برنامه های استراتژیک منابع انسانی، ابعاد استخدام، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش پیش بینی کننده معنی داری برای نوآوری شغلی بودند.
نتیجه گیری: برنامه های استراتژیک منابع انسانی شامل استخدام، آموزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش با نوآوری شغلی رابطه مثبت داشتند و بر ایجاد نوآوری شغلی تاثیر گذار بودند.