مقاله بررسی رابطه برخی مشخصات سنگ در CT اسکن با میزان موفقیت سنگ شکن در درمان بیماران مبتلا به سنگ کلیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه برخی مشخصات سنگ در CT اسکن با میزان موفقیت سنگ شکن در درمان بیماران مبتلا به سنگ کلیه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانسیته سنگ کلیه
مقاله CT
مقاله ESWL
مقاله فاصله سنگ از پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: CT اسکن اسپیرال بدون کنتراست در بسیاری از بیماران قبل از انجام سنگ شکن (ESWL) انجام می شود، در این مطالعه سعی می شود تا ارتباط یافته های CT با موفقیت سنگ شکن تعیین گردد.
روش بررسی: مطالعه گذشته نگر روی ۱۰۰ بیمار با سنگ کلیه واحد با قطر ۰٫۵ cm تا ۲٫۵ cm که برای اولین بار تحت سنگ شکن قرار گرفتند، انجام شد. CT قبل از درمان از لحاظ دانسیته، فاصله از پوست، محل و سایز سنگ بررسی گردید. موفقیت سنگ شکن بر اساس KUB دو هفته بعد از آن به صورت بدون سنگ، قطعات ۵mm> (هردو موفق)، قطعات ۵mm< و بدون تغییر (هر دو ناموفق) تعریف گردید.
یافته ها: از ۱۰۰ مورد، ۳۲ زن و ۶۸ مرد با میانگین سنی ۴۶٫۷ سال بودند. ۵۵ مورد سنگ شکن موفق و ۴۵ مورد ناموفق ثبت گردید. جنس (p=0.301)، سن (p=0.895) و میانگین فاصله سنگ از پوست (p=4.06) با موفقیت سنگ شکن رابطه ای نداشت. حجم سنگ با موفقیت سنگ شکن رابطه داشت (p=0.01). میانگین دانسیته در گروه سنگ شکن موفق و ناموفق به ترتیب ۵۴۵٫۷HU و ۹۶۲٫۳HU و دانسیته با p<0.01 با موفقیت سنگ شکن مرتبط بود. احتمال عدم موفقیت سنگ شکن در سنگ های با دانسیته بالاتر از ۷۴۰HU، پنج برابر سنگ های با دانسیته کم تر است.
نتیجه گیری: اندازه گیری دانسیته سنگ های ادراری در CT در حالت Bone window توصیه می شود و پیشنهاد می گردد که برای درمان سنگ های ادراری با دانسیته بیش تر از ۷۴۰HU در CT، از روش های درمانی جایگزین غیر از سنگ شکن استفاده شود.