مقاله بررسی رابطه برتری طرفی و وضعیت عملکرد ارتباطی با وضعیت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اتیسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۵۸ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه برتری طرفی و وضعیت عملکرد ارتباطی با وضعیت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اتیسم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتیسم
مقاله برتری طرفی
مقاله عملکرد ارتباطی
مقاله جانبی شدگی نیمکره های مغزی
مقاله وضعیت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیاضی بارجینی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: زندی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: وجود مشکل در برتری طرفی اندام ها و نقص در عملکرد زبانی و ارتباطی افراد اتیستیک می توانند با وضعیت تحصیلی آن ها مرتبط باشند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت برتری طرفی اندام ها و عملکردارتباطی در دانش آموزان مبتلا به اتیسم در ارتباط با وضعیت تحصیلی آنها است.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی -مقایسه ای، مقطعی و به لحاظ هدف کاربردی بر روی ۴۰ دانش آموز مبتلا به اتیسم با میانگین سنی ده سال و ۸ماه (انحراف استاندارد ۲ سال و ۵ ماه) انجام شد. از پرسشنامه ارزیابی عملکرد ارتباطی و چک لیست مشاهده ای ارزیابی برتری طرفی اندام ها (دست، پا، چشم و گوش) برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید. جهت بررسی فرضیه ها، آزمون T-test و تحلیل واریانس یکراهه به کار گرفته شد.
یافته ها: رابطه معناداری بین وضعیت تحصیلی و برتری طرفی در دو اندام دست و پا مشاهده شد به طوریکه آزمودنی های دارای وضعیت تحصیلی ضعیف گرایش کمتری به یک سوتوانی داشتند (P<0.05). اما این رابطه درمورد گوش و چشم معنادار نبود. همچنین رابطه معناداری بین عملکردارتباطی و وضعیت تحصیلی آزمودنی ها (علی رغم تفاوت درمیانگین نمرات عملکرد ارتباطی) مشاهده نشد (P>0.05).
نتیجه گیری: اقدامات توانبخشی به منظور تثبیت برتری طرفی اندام ها در جهت ایجاد زمینه لازم برای بهبود قابلیت های زبانی و پیشرفت تحصیلی، دارای اهمیت است.