مقاله بررسی رابطه باورهای دینی با نگرش زوجین نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه باورهای دینی با نگرش زوجین نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب
مقاله روش های کمک باروری
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطیف نژادرودسری رباب
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: خادم نیره
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه استفاده از روش های اهدایی کمک باروری باعث بروز پرسش هایی در عرصه های مختلف شده است که شناخت آنها بر اساس وضعیت فرهنگی- اجتماعی و اعتقادی هر کشور، نیازمند مطالعات گسترده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای دینی با نگرش زوجین نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی- توصیفی در فاصله زمانی خرداد تا آبان ماه سال ۱۳۸۹ بر روی ۱۱۵ زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری منتصریه مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های روا و پایای باورهای دینی، نگرش نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و پرسشنامه انتخاب، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۴) و آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی، کای اسکوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین باورهای دینی زنان نابارور با نگرش آنها نسبت به روش های اهدایی ارتباط معنی داری وجود نداشت (
p>0.05)، اما بین باورهای دینی مردان نابارور با نگرش آنها ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت (p=0.036). همچنین بین باورهای دینی زنان و مردان نابارور با انتخاب روش های اهدایی ارتباط معنی داری وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: باورهای دینی، نگرش مردان نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری را تحت تاثیر قرار می دهد اما با نگرش و انتخاب زنان نابارور و نیز انتخاب مردان نابارور ارتباطی ندارد.