مقاله بررسی رابطه الگوی تبادل رهبر – عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه ای توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه الگوی تبادل رهبر – عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه ای توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی تبادل رهبر – عضو
مقاله تعهد سازمانی
مقاله توانمندسازی روان شناختی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارلو مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بشلیده کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی شیخ شبانی سیداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: نعامی عبدالزهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با بررسی رابطه الگوی تبادل رهبر – عضو و رفتار شهروندی سازمانی و نیز نقش واسطه ای توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش حاضر ۲۵۰ نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون است که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های تبادل رهبر – عضو، توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است. داده ها از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری و بوت استرپ تحلیل شد. تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری برازندگی الگوی پیشنهادی را تدیید کرد. نتایج حاکی از اثر مثبت مستقیم الگوی تبادل رهبر – عضو بر رفتار شهروندی سازمانی و اثر مثبت غیرمستقیم این متغیر از طریق توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است. با توجه به نتایج به دست آمده یکی از روش های ترغیب کارکنان برای درگیری در رفتارهای فرانقش و انجام رفتار شهروندی سازمانی تقویت کیفیت ارتباطات رهبران و سرپرستان سازمان با کارکنان است.