مقاله بررسی رابطه اعتماد و اطمینان مصرف کننده بر پذیرش برندهای خرده فروشی (مطالعه موردی: هاکوپیان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه اعتماد و اطمینان مصرف کننده بر پذیرش برندهای خرده فروشی (مطالعه موردی: هاکوپیان)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزایای ادراک شده
مقاله اعتماد
مقاله اطمینان
مقاله نگرش
مقاله قصد خرید
مقاله برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باجلان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه اعتماد و اطمینان مصرف کننده با پذیرش برندهای خرده فروشی بوده است.
جامعه آماری تحقیق کلیه مراجعان فروشگاه هاکوپیان سطح شهر تهران در سال ۱۳۹۱ بوده است که تعداد ۴۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین این تعداد توزیع شده و از این تعداد پرسشنامه، ۳۹۰ عدد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که شامل ۱۷ سوال می باشد و ضریب پایایی این پرسشنامه ۰٫۹۲ بوده که با پخش ۳۰ پرسشنامه و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از نرم افزار spss استفاده شده است.
با توجه به بررسی های به عمل آمده در آزمون فرضیه ها در این تحقیق مشخص شد که نگرش مصرف کننده نسبت به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با قصد خرید آنها دارد. تحلیل ما نشان می دهد که بین نگرش مصرف کننده نسبت به برندهای خرده فروشی و قصد خرید وی رابطه خطی و مستقیم وجود دارد. مزایای ادراک شده از برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با نگرش مصرف کننده دارد. اعتماد مصرف کننده به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با مزایای ادراک شده آنها دارد. اطمینان مصرف کننده به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با مزایای ادراک شده آنها دارد.
الزامات و محدودیت های تحقیق: برونیاتی نتایج حاصله از شرایط تحقیقاتی حاضر به سایر طبقه بندی های محصول و شرایط تحقیقاتی به احتیاط بیشتری نیاز دارند. الزامات عملی و متغیرهای اعتماد و اطمینان خوش بینی سبب تسهیل کاربرد موثرتر آمیخته بازاریابی با توجه به برندهای خرده فروشی می گردد.
نوآوری/ ارزش: این مقاله درک تازه ای از رفتار مصرف کنندگان را با توجه به برندهای خرده فروشی فراهم می آورد. متغیر اطمینان، خوش بینی بویژه با شرایط اقتصادی نامطلوب ارتباط دارد.