مقاله بررسی رابطه اسنادهای علی مذهبی و غیرمذهبی با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای شهر تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۶۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه اسنادهای علی مذهبی و غیرمذهبی با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای شهر تبریز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی
مقاله اضطراب امتحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهین رسولی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: میرنسب میرمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: بدری رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: عوامل مختلفی میتوانند با اضطراب امتحان،که شیوع آن بخصوص در دانش آموزان دختر مورد تایید است، رابطه داشته باشند. از بین این عوامل پژوهش حاضر، به بررسی رابطه اسنادهای علی مذهبی و غیرمذهبی با اضطراب امتحان پرداخته است.
روش: نمونه ۳۴۱ نفری پژوهش متشکل از دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای عادی شهر تبریز، “پرسشنامه راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی” و “مقیاس اضطراب امتحان اهواز” را پاسخ دادند. تحلیل داده های حاصل از این ابزارها با استفاده از شاخص های توصیفی متغیرها و روش همبستگی پیرسون انجام یافت.
یافته ها: طبق یافته های توصیفی، بیشتر نمرات اضطراب امتحان فراگیران حول میانگین پراکنده بودند، اسنادهای مذهبی نسبت به اسنادهای غیرمذهبی در تبیین رخدادها بیشتر بکار برده شدند. بر اساس تحلیل استنباطی داده ها هیچکدام از مولفه های اسنادی با اضطراب امتحان رابطه معنادار نداشتند، طبق یافته های جانبی پژوهش هم بین میانگین های نمرات فراگیران چهار رشته تحصیلی در مولفه های اسنادی، فقط در مولفه اسنادی عوامل طبیعی تفاوت معنادار دیده می شود.
بحث: علیرغم اشاره یافته های پژوهش به فقدان وجود رابطه معنادار بین اضطراب امتحان و اسنادهای علی، امکان دارد عوامل میانجی در این زمینه دخیل باشند.