مقاله بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استفاده از اینترنت
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله سبک های هویت
مقاله سلامت عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصل فتاحی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نجارپوراستادی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰ است. بدین منظور ۸۶ دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی نظامدار، انتخاب گردید و پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت (NEO-FFI)، سبک های هویت برزونسکی، پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28)  و اعتیاد به اینترنت یانگ توسط آنها پاسخ داده شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده، نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین سبک های هویت با استفاده از اینترنت رابطه معناداری وجود ندارد اما بین ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، برونگرایی و با وجدان بودن با استفاده از اینترنت رابطه معناداری به دست آمد و معلوم شد که با افزایش ویژگی شخصیتی روان رنجوری استفاده از اینترنت نیز افزایش می یابد اما در مورد دو ویژگی شخصیتی دیگر، یعنی برونگرایی و با وجدان بودن، این رابطه منفی و معنادار بود. همچنین مشخص شد که از بین مولفه های سلامت عمومی، مولفه افسردگی با استفاده از اینترنت رابطه مثبت و معنادار دارد به عبارت دیگر با افزایش افسردگی، استفاده از اینترنت نیز افزایش می یابد.