مقاله بررسی رابطه ارزشیابی کلاس در دو الگوی ارتباطی مکانیکی و ارگانیکی معلم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در رویکردهای نوین آموزشی از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه ارزشیابی کلاس در دو الگوی ارتباطی مکانیکی و ارگانیکی معلم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله الگوی مکانیکی
مقاله الگوی ارگانیکی
مقاله عملکرد تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرشاه جعفری سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شریف مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی تادوانی ستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، به بررسی رابطه ارزشیابی کلاس در دو الگوی ارتباطی مکانیکی و ارگانیکی معلم و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان از دیدگاه دبیران و دانش آموزان بود. در پژوهش حاضر، از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. به منظورگردآوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن از طریق نظرهای متخصصان و کارشناسان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب پرسشنامه معلمان ۰٫۸۸ و پرسشنامه دانش آموزان ۰٫۸۵ برآورد شده است. منظور از عملکرد تحصیلی در پژوهش حاضر معدل دانش آموزان و میانگین معدل دانش آموزان هر کلاس برای معلمان است. جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر ۲۷۲۷ نفر دبیر و ۴۹۶۵۴ نفر دانش آموز و شش منطقه آموزشی مقطع متوسطه شهر اصفهان بوده است، نمونه آماری با استفاده از روش کوکران برای هر یک از پرسشنامه ها انجام گرفت که ۱۶۱ نفر معلم و ۱۷۱ نفر دانش آموز از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبتی به عنوان نمونه آماری برآورد شدند. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر دبیران بین ارزشیابی کلاس درس و عملکرد تحصیلی و همچنین بین ارزشیابی در کلاس (مکانیکی و ارگانیکی) و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ارتباط وجود دارد. این نتایج حاکی از آن است که معلمان دبیرستان های شهر اصفهان از نوع ارزشیابی کلاسی خود احساس رضایت دارند و آن را از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می دانند. دانش آموزان نیز معتقدند که بین ارزشیابی کلاس و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد، اما بر این باورند که نوع ارزشیابی در کلاس (مکانیکی و ارگانیکی) تاثیری بر عملکرد آنها ندارد. این نتایج نیز بیان کننده آن است که دانش آموزان هرچند موافق نظر معلمان در مورد رابطه بین ارزشیابی کلاس و عملکرد تحصیلی هستند، اما نظرشان در مورد تاثیر ارزشیابی در کلاس (مکانیکی و ارگانیکی) مخالف نظر معلمان است.