مقاله بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت و توسعه از صفحه ۲۲ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله عدالت توزیعی
مقاله عدالت رویه ای
مقاله عدالت تعاملی
مقاله رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظری توکلی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کارکنان باانگیزه ارزشمندترین منبع سازمان هستند و توجه به نیازها و جلب رضایت آنها اهمیت دارد. عدالت سازمانی نیز به دلیل تاثیرات مهمی که بر نتایج کاری فردی، سازمانی، نگرش ها و رفتارهای کارکنان از جمله رضایت شغلی دارد، مورد توجه ویژه می باشد. بنابراین هدف این مطالعه، بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
روش ها: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود و بر این اساس ۲۸۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش عدالت توزیعی از پرسشنامه Niehoff و Moorman، برای سنجش عدالت رویه ای و تعاملی از پرسشنامه Moorman و برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه JSS (Job Satisfaction Survey) استفاده گردید.
نتایج: سه مولفه عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی با رضایت شغلی کارکنان دارای ارتباط معنی داری بود، اما در مدل رگرسیون از بین این سه مولفه، تنها دو مولفه عدالت توزیعی و تعاملی قادر به پیش بینی رضایت شغلی بودند. همچنین ادارک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در بین زنان و مردان، در گروه های سنی، سوابق خدمتی، وضعیت استخدامی و تحصیلاتی مختلف تفاوت معنی داری نداشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که بین عدالت سازمانی و مولفه های آن با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد و عدالت سازمانی قادر به پیش بینی رضایت شغلی می باشد، بنابراین مدیران باید به عدالت سازمانی که بهبود رضایت شغلی را در پی دارد، توجه نمایند.