مقاله بررسی رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصیت
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عیسائی چشمه ماهی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: باقریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده توکلی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام شده است. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ مشغول به تحصیل می باشند. تعداد نمونه شامل ۲۰۶ نفر (۱۰۶ دختر و ۱۰۰ پسر) می باشد. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (NEO)، فرم کوتاه، پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج استفاده شد. داده ها با نرم افزار (SPSS) و آزمون های تحلیل رگرسیون چندمتغیره، همبستگی بنیادی و تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشانگر آن است ویژگی های شخصیتی برونگرایی و با وجدان بودن دارای رابطه مثبت و مستقیم و روان آزردگی دارای رابطه منفی و معکوس با عملکرد تحصیلی می باشند. ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی با خودکارآمدی و برنامه ریزی رابطه مثبت و مستقیم دارد. ویژگی شخصیتی برونگرایی با انگیزش رابطه مستقیم و با تاثیرات هیجانی رابطه معکوس دارد. روان آزردگی با تاثیرات هیجانی رابطه مستقیم دارد. همچنین یافته ها نشان داد که ویژگی انعطاف پذیری در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.