مقاله بررسی دکترین سیاسی- فرهنگی میرزا ملکم خان ناظم الدوله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۶۳ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی دکترین سیاسی- فرهنگی میرزا ملکم خان ناظم الدوله
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملکم خان ناظم الدوله
مقاله رویکرد دکترینال
مقاله سطوح دکترین
مقاله پروتستانتیسم اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمال ‌زاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شخصیت فکری و سیاسی ملکم خان ناظم الدوله تلفیقی از نظام فکری مستشارالدوله تبریزی و آخوند زاده بود که از نظر او راه افراط و تفریط را پیموده بودند و در کار خود شکست خورده و نتوانسته بودند بر نخبگان حاکم و مردم زمانه خود اثر بگذارند. او سعی داشت با رفع کاستی های متدولوژیک آنان و به کارگیری اسلوب و روش های خاص خود برای اثرگذاری بر نخبگان و مردم ایران، رفرمی را رقم بزند که فکر می کرد هم عصرانش در انجام آن موفق نبوده اند. در مقاله حاضر با استفاده از چارچوب نظری دکترینولوژی و از منظر رویکرد دکترینال، رفرم سیاسی- فرهنگی مورد نظر ملکم خان مطالعه می شود تا به وسیله آن مشخص شود مدلی که یکی از مهمترین روشنفکران قبل از مشروطه برای تحقق اهداف خود، با ماهیت غربی و تحت لوای دین، دنبال می کرده است چگونه می تواند همچنان در مقاطع دیگر تاریخ تکرار شود. بررسی شخصیت و تاکتیک ها و استراتژی این شخص در زمینه های سیاسی و فرهنگی در عهد ناصری می تواند به عنوان آینه ای پیش روی همگان بویژه نخبگان جامعه علمی که متشکل از فرماندهان و افسران جنگ نرم می باشند قرار گیرد تا با بصیرت ماهیت اصلی این افراد را تشخیص دهند.