مقاله بررسی دیدگاه کارشناسان نسبت به امکان سنجی توسعه تشکل های آب بران (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رامشیر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه کارشناسان نسبت به امکان سنجی توسعه تشکل های آب بران (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رامشیر)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشکل های آب بران
مقاله مطالعات امکان سنجی
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی طهماسب
جناب آقای / سرکار خانم: مومن غریب مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف امکان سنجی توسعه تشکل های آب بران در استان خوزستان صورت گرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و از دسته تحقیقات توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارشناسان صاحب نظر در شرکت آب و برق خوزستان در زمینه تشکل های آب بران می باشد (۴۰ نفر)، که مورد سرشماری قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به وسیله پانل متخصصان و پایایی ابزار تحقیق نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه احراز گردید (۰٫۸۷). نتایج به دست آمده نشان داد که بین شرایط موجود و مطلوب در همه مولفه ها به جز مولفه های دسترسی به خدمات عمومی و دسترسی به جاده آسفالته و جمعیت ساکن در روستا، تعداد مصرف کنندگان و تعداد تولیدکنندگان تفاوت معنی داری در سطح ۹۹ درصد وجود دارد، مهم ترین زمینه های توسعه تشکل ها در شرایط موجود زمینه های محیطی و زیرساختی و در اولویت های بعدی زمینه های اجتماعی، اقتصادی و حمایتی است، ولی در شرایط مطلوب زمینه های اقتصادی و حمایتی دارای اولویت بالاتری هستند.