مقاله بررسی دیدگاه ها و توانمندی های اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به منظور استفاده از آموزش ترکیبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه ها و توانمندی های اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به منظور استفاده از آموزش ترکیبی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام های آموزشی ۵
مقاله آموزش حضوری ۶
مقاله آموزش الکترونیکی ۷
مقاله آموزش ترکیبی ۸

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: امیرتیموری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورز محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه ها و توانمندی های اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص آموزش ترکیبی است. در این پژوهش، از روش پژوهش توصیفی پیمایشی استفاده شد. از بین ۵۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ۸۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود و پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای خرده عامل نگرش ۰٫۸۰ و برای خرده عامل توانایی ۰٫۸۶ بود. جهت تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، حداقل و حداکثر) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای) استفاده شد. در بخش آمار توصیفی، میانگین ۴٫۰۴ برای خرده عامل نگرش و میانگین ۳٫۲۷ برای خرده عامل توانایی به دست آمد و در بخش آمار استنباطی، مقدار T برای خرده عامل نگرش ۱۵٫۰۱۷ و برای خرده عامل توانایی ۲٫۸۵ به دست آمد. در پایان پژوهش نتیجه گرفته شد که اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص طراحی و استفاده از دوره های آموزشی ترکیبی در دانشگاه، دیدگاه مثبتی دارند، همچنین توانایی طراحی و استفاده از دوره های آموزشی ترکیبی در دانشگاه را دارند.