مقاله بررسی دیدگاه های معاونین پژوهشی و مدیران انتشارات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با عوامل موثر بر انتشار کتاب در دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه های معاونین پژوهشی و مدیران انتشارات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با عوامل موثر بر انتشار کتاب در دانشگاه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت
مقاله نشر
مقاله کتاب
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترکیان تبار منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حسومی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسومی نفیسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر تبیین دیدگاه های معاونین پژوهشی و مدیران انتشارات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با برخی از مسائل نشر کتاب است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معاونین پژوهشی و مدیران انتشارات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش نامه استفاده شده است. پس از گردآوری پرسش نامه ها، داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که معاونین پژوهشی و مدیران انتشارات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی چاپ و انتشار کتاب توسط سازمان مرکزی و ناشران خصوصی را بر چاپ و انتشار کتاب توسط واحدهای دانشگاهی ترجیح می دهند. این در حالی است که آنان وضعیت چاپ و انتشار کتاب را در دانشگاه آزاد اسلامی مطلوب ارزیابی کرده و سیاست های حمایتی و تشویقی سازمان مرکزی را بر افزایش کمی و کیفی نشر کتاب موثر ارزیابی کرده اند. به طوری که ۳۵٫۴ درصد از جامعه مورد بررسی تاثیر انتشار کتاب را بر ارتقاء علمی دانشگاه آزاد اسلامی بسیار تاثیرگذار دانسته اند و ۳۲٫۳ درصد تاثیر امتیازات و تشویقات کتبی را بر افزایش انتشار کتاب بسیار زیاد دانسته اند.