مقاله بررسی دیدگاه مردم شهر یزد درباره تاثیر رسانه های تصویری بر شیوع و پیشگیری مصرف سیگار بین جوانان و نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه مردم شهر یزد درباره تاثیر رسانه های تصویری بر شیوع و پیشگیری مصرف سیگار بین جوانان و نوجوانان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه های تصویری
مقاله پیشگیری
مقاله سیگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: باقیانی مقدم محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: زین العابدینی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: آموئی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقدر راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: همبستگی و ارتباط قوی و مثبت بین شروع به مصرف سیگار در نوجوانان و جوانان و قرار گرفتن در معرض رسانه ها و فیلم هایی که استعمال دخانیات را به تصویر می کشند وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه مردم شهر یزد درباره تاثیر رسانه های تصویری بر شیوع و پیشگیری از مصرف سیگار در جوانان و نوجوانان طراحی و اجرا شد.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی از نوع مقطعی و جامعه مورد مطالعه ۵۸۲ نفر از افراد ساکن در شهر یزد می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 و آزمون آماری کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نمونه های مورد بررسی به ترتیب نقش خانواده، دوستان و رسانه ها را در گرایش نوجوانان و جوانان به استعمال سیگار بیشتر می دانستند. نزدیک به ۸۰% از آنها تاثیر نمایش استعمال سیگار در رسانه ها بر ایجاد نگرش مثبت نسبت به دخانیات و شروع به مصرف سیگار در نوجوانان و جوانان را خیلی زیاد و زیاد می دانستند. بیش از ۵۵% از نمونه ها عنوان کردند که ممنوعیت استفاده از دخانیات در کیفیت فیلم ها تاثیری ندارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر افزایش کنترل و نظارت بر رسانه ها و محدود کردن استعمال و حتی عدم استعمال دخانیات در رسانه ها و فیلم ها پیشنهاد می شود.