مقاله بررسی دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستان های دخترانه دولتی منطقه پنج شهر تهران درباره کتابخانه های آموزشگاهی و اثر آن ها بر برنامه های درسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستان های دخترانه دولتی منطقه پنج شهر تهران درباره کتابخانه های آموزشگاهی و اثر آن ها بر برنامه های درسی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه آموزشگاهی
مقاله برنامه درسی
مقاله دبیرستان
مقاله دبیران
مقاله مدیران و تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی نیا نصرت
جناب آقای / سرکار خانم: کیان مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: علی عسگری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستان های دخترانه دولتی منطقه پنج شهر تهران را در خصوص کتابخانه های آموزشگاهی و اثر آن ها بر برنامه های درسی، بررسی نموده است. روش تحقیق، توصیفی بوده وجامعه آماری پژوهش نیز تمامی دبیران و مدیران دبیرستان های مذکور در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بوده اند. جامعه آماری ۱۹۰ نفر بوده است. برآورد نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان، انجام و تعداد ۱۲۷ نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار های گردآوری داده ها دو پرسش نامه محقق ساخته، مدیران و دبیران با ۲۱ سوال بسته پاسخ و به همراه یک سوال باز پاسخ، بوده است. ابزارها قبل از اجرا به لحاظ ملاحظات روان سنجی بررسی و روایی و پایائی لازم در آن ها، تامین شده است. نتایج حاکی از آن بود که، دبیران و مدیران استفاده از کتابخانه را در بهبود برنامه های درسی، موثر دانسته اند. به طور تقریبی نیمی از پاسخ گویان تخصیص واحدی درسی به نام «کتاب خوانی» را در برنامه درسی دانش آموزان لازم دانسته اند در حالی که تاکنون چنین واحد درسی، در برنامه درسی آموزشگاهی، قرارداده نشده است. به منظور کمک به بهبود برنامه های درسی و توسعه یادگیری دانش آموزان، استقرار کتابخانه های آموزشگاهی پویا با حضور کتابدار متخصص، متعامل سازی برنامه های درسی مدرسه ای با برنامه های کتابخانه های آموزشگاهی و هم چنین تخصیص زمان برای استفاده از کتابخانه در مدارس، می تواند، موثر واقع گردد.