مقاله بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد ساوه درباره میزان اهمیت رفتارهای مراقبتی پرستاری بر اساس مدل مراقبتی واتسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش پرستاری از صفحه ۸ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد ساوه درباره میزان اهمیت رفتارهای مراقبتی پرستاری بر اساس مدل مراقبتی واتسون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای مراقبتی
مقاله دانشجویان پرستاری
مقاله مدل مراقبتی Watson

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک فرید لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی‌ پرخیده‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر اساس مدل مراقبت انسانی، مراقبت باید یک ارزش پرستاری بوده و خود را در عوامل مراقبتی بین پرستار و بیمار نمایان سازد. تنها در صورت حضور تمامی این عوامل مراقبتی ده گانه است که مراقبت معتبر انجام شده و مددجو به سطح بالای التیام و هماهنگی می رسد. آشناسازی دانشجویان با مفهوم مراقبت از وظایف مربیان است و لازمه آن دانستن دیدگاه آن ها در قبال این مفهوم است. هدف از این مقاله بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه درباره میزان اهمیت رفتارهای مراقبتی پرستاری بر اساس مدل مراقبتی است.
روش: این یک مطالعه توصیفی است. ابزار پژوهش که مقیاس Care Q می باشد به تمام دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه داده شد. تعداد ۱۱۷ نفر در زمان انجام مطالعه حضور داشتند که ۵۰ رفتار مراقبتی نوشته شده روی کارت های مجزا را از نظر اهمیت در هفته مجموعه با تعداد نامساوی قرار دادند. این ابزار با استناد به عوامل مراقبتی مدل مراقبتی Watson رفتارهای مراقبتی را در شش زیرگروه قرار می دهد.
یافته ها: زیرگروه های با اهمیت از نظر دانشجویان پرستاری به ترتیب در دسترس بودن، توضیح و تسهیل، پایش و پیگیری، انتظار و پیش بینی نیازهای بیمار، آسایش دهی و ارتباط اعتمادآمیز بود. با اهمیت ترین رفتار «داروها و کارهای درمانی بیمار را به موقع و سر وقت انجام می دهد» و کم اهمیت ترین رفتار «از بیمار می پرسد که با چه عنوانی او را صدا بزند» بود.
نتیجه گیری: اهمیت بیشتر به رفتارهای مراقبتی درمانی در دانشجویان پرستاری به دلیل تجربه کم تماس با بیمار در آن ها قابل توجیه است اما بر اساس مدل مراقبت انسانی فرآیند تحصیل در رشته پرستاری باید به گونه ای باشد که آن ها بتوانند برای انجام مراقبت کل گرا و معتبر با در نظر گرفتن تمام عوامل مراقبتی ده گانه مطرح شده در مدل آمادگی لازم را کسب کنند. یک برنامه آموزشی مناسب پرستاری با دیدگاه کل نگر باید بتواند با اتکا به شیوه های نوین تدریس ضمن اهمیت مراقبت کل نگر، زمینه را برای تسهیل بروز رفتارهای مراقبتی انسانی بین پرستار و بیمار فراهم کند.