مقاله بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی سنندج درباره عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش بالینی (۹۰-۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از صفحه ۶۴ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی سنندج درباره عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش بالینی (۹۰-۸۹)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پرستاری
مقاله دانشجویان پرستاری
مقاله رضایتمندی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولیئی سینا
جناب آقای / سرکار خانم: مریدی گلرخ
جناب آقای / سرکار خانم: خالدی شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: موانع و مشکلات آموزش بالینی اثرات نامطلوبی بر دستیابی به اهداف حرفه پرستاری دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی سنندج سال ۹۰-۸۹ انجام شد.
روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری، دیدگاه ۱۶۰ نفر دانشجوی پرستاری کارورز و کارآموز بررسی شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات فردی و سوالاتی در زمینه عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش بالینی (جمعا ۶۴ سوال) در پنج مقیاس لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم بود. روایی محتوای با استفاده از نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۷۸ تایید شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t-test در سطح اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: مهمترین عامل تسهیل کننده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان کارآموز و کارورز ارتباط بین مربی- دانشجو بود. در حالیکه مهمترین عامل بازدارنده از دیدگاه دانشجویان کارآموز امکانات موجود در بیمارستان و از دیدگاه دانشجویان کارورز ویژگی مربیان بود. عوامل بازدارنده در حیطه های رضایت دانشجو از نحوه ارائه دروس عملی و تئوری (P=0.006) و رضایت دانشجو از قوانین در بخش (P=0.02) در دو گروه کارآموز و کارورز تفاوت معنی داری را نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد ویژگی و مهارت تدریس مربیان به عنوان موانع بازدارنده آموزش بالینی بود. انتخاب مدرسین مبتکر و خلاق در کنار سعی و تلاش دانشجویان می تواند یکی از راهکارهای موثر درارتقای کیفیت آموزش بالینی مطرح باشد.