مقاله بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور دربار وضعیت موجود آموزشی و پژوهشی این دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۱۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور دربار وضعیت موجود آموزشی و پژوهشی این دانشگاه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارشناسی ارشد تربیت بدنی
مقاله پیام نور
مقاله وضعیت آموزشی و پژوهشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: اتقیا ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشت تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور دربار وضعیت موجود آموزشی و پژوهشی این دانشگاه، با روش توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامع آماری پژوهش، تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشت تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور (۳۱۹ نفر) را دربر می گرفته که حجم نمون آن بر اساس جدول مورگان ۱۶۹ نفر بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای حاوی ۴۹ پرسش و برمبنای مقیاس پنج ارزشی لیکرت بوده است. روایی پرسش نامه( آلفای کرونباخ) ۰٫۹۲۷ گزارش شده است. نتایج ازطریق آمار توصیفی (جدول ها) تجزیه و تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصله، ۵۳٫۴ درصد از دانشجویان موردبررسی را زنان و ۴۶٫۶ درصد را مردان تشکیل داده اند. بیشترین درصد دانشجویان در گروه سنی ۳۰ ۲۵ و کمترین درصد در گروه سنی ۴۰ سال و بالاتر بوده اند. همچنین، بیشترین درصد دانشجویان، ورودی ۱۳۸۸ بوده و در ترم چهارم تحصیل می کرده اند.اکثریت دانشجویان به قصد کسب دانش به تحصیلات عالیه در رشت تربیت بدنی و علوم ورزشی روی آورده و از این عده بیشترین درصد به اهداف موردنظر خود دست یافته اند. اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان معتقدند برای آموزش های جنبی در دانشگاه امکانات لازم وجود دارد. درکل، دانشجویان میزان پاسخگویی محتوای دروس دور کارشناسی ارشد به نیازهای تخصصی و انطباق آن با یافته های علمی را در مجموع عوامل اثرگذار نسبتا مطلوب، مهارت استادان دور کارشناسی ارشد تربیت بدنی را در مجموع عوامل اثرگذار بر این شاخص متوسط، میزان وجود وسایل کمک آموزشی در دور کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه را مطلوب، وضعیت دانشکده و فضای کلاس ها را در مجموع عوامل موردبررسی نسبتا مطلوب، رفتار و منش کارکنان در رابطه با الگوسازی علمی را نسبتا مطلوب ، و وضعیت پژوهشی دانشگاه را در حد متوسط توصیف کرده اند.