مقاله بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی سبزوار در مورد دو روش آموزش (سنتی و مبتنی بر حل مساله) به صورت تلفیقی در فراگیری آناتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۸۲ تا ۳۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی سبزوار در مورد دو روش آموزش (سنتی و مبتنی بر حل مساله) به صورت تلفیقی در فراگیری آناتومی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش آناتومی
مقاله یادگیری بر اساس حل مساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: در دهه اخیر ادغام دروس علوم تشریحی (Integration) و تغییر برنامه های آموزشی آناتومی از رویکرد ناحیه ای به سیستمیک در آموزش مورد توجه جدی قرار گرفته است و شناخت سبک های یادگیری دانشجویان که محور اصلی تعلیم و تربیت هستند در استراتژی آموزشی مهم می باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی سبک های یادگیری دانشجویان در آموزش آناتومی به روش سخنرانی و حل مساله Problem based learning (PBL) در گروه های کوچک طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال ۹۰-۱۳۸۹ در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که واحد آناتومی را انتخاب نموده بودند، انجام شد. در این مطالعه ۱۴۲ نفر شامل ۵۱ دانشجوی پسر و ۹۱ دانشجوی دختر شرکت نمودند. پس از توضیح سبک های یادگیری، آموزش آناتومی به صورت سنتی (سخنرانی) و حل مساله در گروه های کوچک صورت گرفت. آموزش آناتومی ابتدا به صورت معلم محوری و سپس بر اساس اهداف طرح درس به صورت حل مساله در گروه های کوچک شش نفری اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار SPSS 11.5 با آزمون مجذور کای دو و آنووا تجزیه و تحلیل شدند. مقادیر P کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دانشجویان آموزش آناتومی به روش توام (سخنرانی و حل مساله) را بهتر از هر یک از دو روش سخنرانی و یا حل مساله به تنهایی بیان نمودند. بین انتخاب اولویت اول آموزش ناتومی (مبتنی بر حل مساله و سنتی) و جنسیت دانشجویان اختلاف معنی داری آماری مشاهده شد (P<0.001)، در حالی که بین سبک های یادگیری شنیداری و دیداری با هر یک از دو روش تدریس اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P=0.10 و P=0.79).
نتیجه گیری: از دیدگاه دانشجویان آموزش آناتومی به روش توام (سخنرانی و حل مساله) بهتر از هر یک از دو روش سخنرانی و یا حل مساله به تنهایی ارزیابی گردید.