مقاله بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص جو آموزشی (مدل DREEM) در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص جو آموزشی (مدل DREEM) در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو آموزشی
مقاله مدل DREEM
مقاله دانشجوی علوم پزشکی
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فغانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جویباری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان آزادرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: محیط (جو) حاکم بر آموزش می تواند در هر عرصه یادگیری و یاددهی متفاوت باشد؛ به طوری که به استاندارد نزدیک یا از آن دور گردد. جو آموزشی نمودی از برنامه درسی و به منزله روح و محیط حاکم بر دانشکده ها و برنامه آموزشی است. محیط یادگیری یک تعیین کننده رفتاری است و نمودار ادراک دانشجو از محیط پیرامون خود در عرصه یادگیری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص جو آموزشی بر اساس مدل DREEM بود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۰ روی ۱۴۸ دانشجوی علوم پزشکی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از پرسشنامه جو آموزشی بر اساس مدل DREEM دارای حیطه های؛ یادگیری، اساتید، ادراک دانشجو از توانایی علمی، جو آموزشی و محیط اجتماعی انجام شد. امتیاز پرسشنامه در پنج گروه؛ نامطلوب (۵۰-۰)، نیمه مطلوب (۱۰۰-۵۱)، تا حدودی مطلوب (۱۵۰-۱۰۱)، مطلوب (۲۰۰-۱۵۱) و بسیار مطلوب (۲۵۰-۲۰۱) طبقه بندی شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: جو آموزشی از دیدگاه دانشجویان در ۳٫۴ درصد بسیار مطلوب، ۶٫۶۷ درصد مطلوب، ۲۸٫۴ درصد تا حدودی مطلوب و ۰٫۷ درصد نیمه مطلوب بود. ارتباط آماری معنی داری بین جنسیت، و جو آموزشی مشاهده شد (P<0.05). دانشجویان مذکر جو آموزشی دانشگاه را مطلوب تر دانستند.
نتیجه گیری: جو آموزشی دانشگاه از نظر اکثریت دانشجویان مطلوب بود و دانشجویان مذکر دیدگاه مثبت تری به جو آموزشی دانشگاه نسبت به دانشجویان مونث داشتند.