مقاله بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجوی علوم پزشکی مشهد
مقاله معیار
مقاله استاد خوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رسالت اصلی دانشگاه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. یکی از عوامل مهم و موثر در کیفیت آموزش عالی استاد است و تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص، مستلزم وجود کادر قوی هیات علمی است. این پژوهش با هدف «بررسی نظرات دانشجویان در مورد معیارهای یک استاد خوب» انجام شد.
روش: در یک بررسی مقطعی و توصیفی تحلیلی ۸۹۹ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد که به روش طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پرسشنامه را تکمیل نمودند. اطلاعات توسط SPSS با آزمون های توصیفی تحلیلی مناسب آنالیز شد.
یافته ها: معیارهای دانشجویان برای یک استاد خوب به ترتیب شامل: مهارت ارتباطی، دانش پژوهی، مهارت تدریس، مهارت ارزشیابی دانشجویان، سپس ویژگی های فردی و ظاهری اساتید بود. آزمون ANOVA نشان داد ارتباط آماری معنی داری بین رشته و ترم تحصیلی و اولویت مهارت ارتباطی، دانش پژوهی و ویژگی های ظاهری اساتید موجود است .(p<0.05) آزمون t نشان داد ارتباط بین جنسیت و اولویت مهارت تدریس، دانش پژوهی و ویژگی ظاهری اساتید معنی دار است .(p<0.05) همبستگی سن دانشجویان و اولویت دانش پژوهی و ویژگی های ظاهری اساتید نیز معنی دار می باشد ( r=0.095و p<0.05).
نتیجه گیری: مقایسه نظرات دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه بیانگر هم سویی در تعیین معیارهای یک استاد خوب می باشد. حیطه های مهارت ارتباطی و دانش پژوهی اساتید دارای بیشترین اهمیت از دیدگاه دانشجویان بود. اولویت به این حیطه ها توسط دانشجویان، بیانگر اهمیتی است که برای تعامل با اساتید به عنوان پیش زمینه تعلیم و تربیت قائل شده اند.