مقاله بررسی دیدگاه بیماران و پرستاران نسبت به حفظ حریم خصوصی بیماران بستری طی مراقبت های پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۳۴ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه بیماران و پرستاران نسبت به حفظ حریم خصوصی بیماران بستری طی مراقبت های پرستاری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حریم شخصی
مقاله بیماران
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان پور فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: راستی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی از حقوق اساسی بشر است. از پرستاران انتظار می رود که حریم خصوصی بیماران را به خوبی رعایت نمایند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه بیماران و پرستاران نسبت به حفظ حریم خصوصی طی مراقبت های پرستاری صورت گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است، برای انجام آن ۱۲۷ پرستار و ۳۸۴ بیمار که ویژگی های لازم برای ورود به مطالعه را داشتند، با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS 18، با به کارگیری آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی تست و آنووا) انجام شد.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین نمره دیدگاه پرستاران و بیماران در زمینه قلمرو انسانی تفاوت معنی داری داشت (P<0.05). از نظر پرستاران و بیماران میزان چگونگی رعایت قلمرو انسانی و فضای شخصی در حد متوسط بود. هم چنین بین دیدگاه پرستاران و متغیرهای جنس، مدرک تحصیلی و دیدگاه بیماران و متغیرهای میزان تحصیلات و محل سکونت ارتباط آماری معنی داری وجود داشت.
استنتاج: از آن جا که میزان رعایت حریم بیماران از نظر پرستاران و بیماران در حد متوسط بود، بنابراین بایستی به منظور افزایش اعتماد بیماران و بهبود خدمات ارائه شده در مورد رعایت حریم خصوصی بیماران توجه بیش تری صورت گیرد.