مقاله بررسی دیدگاه اکولوژیک ایلات و عشایر ایران از منظر سیلوپاستورال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه اکولوژیک ایلات و عشایر ایران از منظر سیلوپاستورال
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایلات و عشایر
مقاله ایل بویراحمد
مقاله دیدگاه اکولوژیک
مقاله سیلوپاستورال
مقاله طرح کامل تصادفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی مژده
جناب آقای / سرکار خانم: متین خواه سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شالوده مرتع داری بر روی زندگی شبانی (Pastoralism) استوار گردیده است و استفاده از علم مرتع داری بدون نگرش عمیق بر فرهنگ و زندگی سنتی عشایر و روستاییان کشور به روش هایی از مرتع داری منتهی می شود که علی رغم داشتن مختصات علمی، کاربردی نداشته باشند. ایل بویراحمدی بزرگ ترین ایل استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد و در تمام مناطق جغرافیایی استان در فصول مختلف سال سکنی می گزینند. به منظور بررسی دیدگاه اکولوژیکی مردم ایل بویراحمد در خصوص گونه های گیاهی که دام هایشان استفاده می کنند لیستی از گیاهان منطقه مورد مطالعه فراهم و پرسشنامه هایی بر مصرف دام از گونه های مورد بررسی در بین مردم ایل بویراحمد توزیع گردید. برای تعیین اندازه نمونه از روش کوکران استفاده شد. پایایی پرسشنامه به روش های آلفای کرونباخ و روایی آن از روش محتوایی و صوری مشخص گردید. در فاز بعدی برای صحت سنجی دیدگاه اکولوژیکی مردم ایل بویراحمد نتایج دیدگاه آنها درخصوص گیاهان مورد استفاده با روش های علمی بررسی گردید. تجزیه و تحلیل آماری در قالب طرح کامل تصادفی و آنالیز واریانس دوطرفه در سطح اطمینان ۹۵% صورت گرفت. به طور کلی نتایج نشان می دهد، هرچند نتایج دیدگاه مردم ایل بویراحمد با روش علمی کامل یکسان نیست ولی شباهت های بسیاری دارد. باتوجه به اینکه گونه های شاخص از دیدگاه مردم در آزمایش عملی نیز به خوبی مورد مصرف دام قرار گرفته اند نشان دهنده این مطلب است که مردم ایل بویراحمد هرچند به صورت تئوری با اکولوژی سروکار ندارند اما به صورت عملی و تجربی این مطلب را درک می کنند و می توان از دیدگاهشان که طی زمان های طولانی به صورت تجربی کسب کرده اند به عنوان الگو استفاده نمود.