مقاله بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد آموزشی در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱-بهار ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد آموزشی در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل انگیزشی
مقاله هیات علمی
مقاله عملکرد آموزشی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی سرچشمه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی از نیازهای اعضای هیات علمی در ایجاد انگیزش شغلی برای پیش بینی و تفسیر رفتارهای ایشان مفید است زیرا انگیزش عامل اساسی در ایجاد فعالیت هاست. این مطالعه با هدف بررسی عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز انجام گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – مقطعی است . جامعه آماری این پژوهش تمام اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود (N=506) که با استفاده از نظر مشاور آماری ۲۰% از اعضای جامعه پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند (n=102). ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شده و شامل ۲۷ سوال پنج گزینه ای در مورد عوامل انگیزش درونی و بیرونی بود. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و در محیط SPSS تجزیه و تحلیل شد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد از بین عوامل بیرونی «مورد احترام قرار گرفتن در محیط کار» (SD=1.08، `x=4.01) «فراهم بودن شرایط لازم جهت بالا بردن سطح دانش و اطلاعات» (SD=1.12، `x=3.96)، «داشتن امنیت شغلی» (SD=1.2، `x=3.9)، «اجرای قوانین یکسان برای همه» (SD=1.43، `x=3.56) و از بین عوامل درونی «علاقه ذاتی به تدریس» (SD=0.8، `x=4.39)، «خصوصیات فردی» (SD=0.98، `x=4.14)، «احساس کفایت و شایستگی در انجام کار» (SD=0.9، `x=4.1) به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند. با توجه به نتایج، از نظر مدرسان دانشگاه، در مجموع هر دو نوع عوامل انگیزشی درونی و بیرونی بر عملکرد آنان موثر هستند. بنابراین مدیران برای عملکرد بهتر اعضای هیات علمی بایستی ابزار را لازم برای به فعلیت رساندن انگیزه آنها فراهم کنند.