مقاله بررسی دورآبیاری و مقادیر نیتروژن در ذرت علوفه ای (.Zea mays L) (رقم K. Sc704) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی دورآبیاری و مقادیر نیتروژن در ذرت علوفه ای (.Zea mays L) (رقم K. Sc704)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت علوفه ای (.Zea mays L)
مقاله دورآبیاری
مقاله نیتروژن
مقاله راندمان مصرف آب
مقاله عملکرد علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سوخت آبندانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: چراتی آرایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری نودهی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه ای (K.Sc704)، آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا (نکا) اجرا شد. عامل اصلی دور آبیاری در چهار سطح (I1، I2، I3 و I4 که به ترتیب ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاسA ) و عامل فرعی نیتروژن (۰، ۹۶ و ۱۸۴ کیلوگرم نیتروژن خالص) می باشند. نتایج نشان داد که کم ترین وزن خشک و وزن علوفه تر در هکتار برای دور آبیاری با ۱۵۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A حاصل شد (۷۶٫۹۰ و ۵۷٫۵۸ تن در هکتار). بیش ترین وزن علوفه تر در هکتار وکارآیی مصرف آب ماده خشک با دور آبیاری ۱۲۵ میلی متر (۷۹٫۲۰۰ تن در هکتار و ۱۸٫۱۹ کیلوگرم بر میلی گرم) بدست آمد. حداکثر کارآیی بیولوژیک مصرف آب و راندمان مصرف آب تحت تیمارهای دور آبیاری ۱۲۵ میلی متر و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A ( 32.11و ۱۳٫۹۱ کیلوگرم بر میلی گرم) حاصل گردید. ارتفاع بوته، وزن خشک، طول بلال، وزن علوفه تر درهکتار، راندمان مصرف آب، کارآیی مصرف آب ماده خشک، درصد آب نسبت به وزن خشک و کارآیی مصرف آب با مصرف ۱۸۴ کیلوگرم نیتروژن درهکتار بیش ترین بود. حداکثر راندمان مصرف آب با ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A با مصرف ۱۸۴ کیلوگرم نیتروژن درهکتار (۱۳٫۹۱ کیلوگرم بر میلی گرم)، درحالیکه وزن خشک با ۷۵ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A با همین مقدار نیتروژن (۲۸٫۷۰۰ تن در هکتار) حاصل گردید.