مقاله بررسی دلایل بروز انواع آسیب های دندانی در کودکان ۷ تا ۱۲ ساله شهر اصفهان بر اساس پرونده های شرکت بیمه ایران در یک دوره دو ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۲۲ تا ۶۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی دلایل بروز انواع آسیب های دندانی در کودکان ۷ تا ۱۲ ساله شهر اصفهان بر اساس پرونده های شرکت بیمه ایران در یک دوره دو ساله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب ها
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله علت شناسی
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیلچیان فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: جباری فر سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان علی
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری فارسانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زمین خوردن، تصادفات و فعالیت های ورزشی در کودکی و نوجوانی از شایع ترین علل ترومای دندانی می باشد. اغلب آسیب های تروماتیک دندانی در دندان های قدامی می باشد که می تواند باعث محدودیت در تغذیه و اثرات نامطلوب روحی و روانی شود. هدف این پژوهش، بررسی فراوانی آسیب های دندانی، نوع آسیب و درمان های انجام شده، بر اساس پرونده های شرکت بیمه ایران بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بود. از بین پرونده های مربوط به صدمات دندانی کودکان شهر اصفهان در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، به صورت تصادفی ساده ۴۰۰ پرونده مربوط به ترومای دندانی کودکان ۷ تا ۱۲ ساله استخراج شد و اطلاعات دموگرافیک همراه با علت آسیب به دندان، نوع درمان و درمان انجام شده، توسط دندان پزشک ثبت گردید. اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ شد و با استفاده از روش های آماری توصیفی بررسی گردید.
یافته ها: فراوانی آسیب های دندانی در مدارس دولتی (۷۵ درصد) بیشتر از مدارس غیرانتفاعی (۲۵ درصد) و در پسران بیشتر از دختران بود. همچنین در گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال آسیب بیشتری نسبت به گروه ۷ تا ۹ سال مشاهده گردید. شایع ترین دندان آسیب دیده سانترال سمت راست ماگزیلا و شایع ترین دلیل آسیب، ورزش بود. در ۹۱٫۳ درصد از موارد دندان ها شکستگی تاج و در ۱۴٫۲ درصد دندان ها شکستگی ریشه (با یا بدون شکستگی تاج) داشتند. شایع ترین درمان، ترمیم (۸۱٫۱ درصد) بود و در ۱۷٫۴ درصد موارد دندان کشیده شده بود. ۸۷٫۳ درصد از آسیب ها توسط دندان پزشک عمومی و بقیه توسط متخصص درمان شده بودند.
نتیجه گیری: در این مطالعه مشاهده شد که جنسیت و سن عوامل مرتبط با صدمات دندانی هستند. شایع ترین دندان آسیب دیده سانترال ماگزیلا و شایع ترین آسیب، شکستگی تاج و بیشترین درمان ترمیم می باشد.