مقاله بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین فاصله سوراخ مندیبل نسبت به پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۴۲ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین فاصله سوراخ مندیبل نسبت به پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مندیبل
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله عصب دندانی تحتانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمتیان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: سیدیاحسین امیرسالار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عصب دندانی تحتانی، مسوول عصب دهی حسی دندان ها و استخوان فک پایین است. داشتن اطلاعات دقیق از محل سوراخ مندیبل بسیار مهم است. این محل علاوه بر داشتن اهمیت در ایجاد بی حسی در عصب مذکور، در بسیاری از جراحی های دهان و فک در معرض آسیب است. هدف مطالعه حاضر، بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین موقعیت سوراخ مندیبل بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی و بدون جهت، ۵۰ رادیوگرافی پانورامیک ولترال سفالومتری از افراد بین سنین ۳۰ – ۲۵ ساله مراجعه کننده به کلینیک افضل شهر اصفهان در بهار سال ۱۳۹۱ جمع آوری گردید. با استفاده از کولیس فاصله مرکز سوراخ مندیبل تا پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس تعیین شد. داده ها توسط آنالیزهای آماری t و ضریب پایایی در نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ تجزیه و تحلیل شد (a= 0.05).
یافته ها: آزمون t نشان داد که میانگین فاصله سوراخ مندیبل تا پلن اکلوزال (p value=0.004) و فاصله آن تا لبه قدامی راموس (p value<0.001) در رادیوگرافی پانورامیک نسبت به مقادیر واقعی به دست آمده از رادیوگرافی لترال سفالومتری به طور معنی داری بیشتر است. بین فاصله سوراخ مندیبل تا پلن اکلوزال در رادیوگرافی پانورامیک و مقادیر واقعی به دست آمده از رادیوگرافی لترال سفالومتری مشابهت وجود داشت (p value<0.0001، r=0.8315). همچنین بین فاصله سوراخ مندیبل تا لبه قدامی راموس در رادیوگرافی پانورامیک و مقادیر واقعی به دست آمده از رادیوگرافی لترال سفالومتری مشابهت وجود داشت (p value<0.0001، r=0.9126).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه می توان بیان نمود که رادیوگرافی پانورامیک در هر دو بعد افقی و عمودی نتایج مشابهی با تکنیک استاندارد لترال سفالومتری دارد و با رعایت اصول می توان برای تعیین محل سوراخ مندیبل از آن استفاده کرد.