مقاله بررسی دقت تشخیصی نرم افزار سودوکالر رادیوگرافی دیجیتال PSP در ارزیابی شکستگی افقی ریشه در دندانهای تک ریشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی دقت تشخیصی نرم افزار سودوکالر رادیوگرافی دیجیتال PSP در ارزیابی شکستگی افقی ریشه در دندانهای تک ریشه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی دیجیتال دندانی
مقاله پردازش تصویر
مقاله تشخیص شکستگی دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلی‌ زاده ساندرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی پور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورزفر پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عدم تشخیص شکستگی ریشه ممکن است موجب نکروز پالپ در ۲۵% موارد و یا از دست رفتن دندان شود. هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی دقت تشخیصی نرم افزار سودوکالر رادیوگرافی دیجیتال PSP در ارزیابی شکستگی افقی ریشه در دندانهای تک ریشه می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه دقت تشخیصی از ۸۲ دندان تک ریشه انسان استفاده شد. اسکن تصاویر gray scale 16-bit با (Digora® Optime PSP System/Sordex) Digital intraoral imaging plate system انجام شد. از هر دندان پنج تصویر ۱۶bit (یک تصویر اصلی و چهار سودوکالر Summer enhancement، Copper enhancemenCool enhancement، (Bone enhancement ذخیره گردید. چهار مشاهده کننده تصاویر را دو بار با فاصله دو هفته مشاهده کردند. شاخصهای تشخیصی ( NPV، PPV، Sensitivity Accuracy،(Specificity به صورت Absolute و Complete برای هر داور و هر نما محاسبه شد. مقادیر Weighted Kappa & kappa برای Inter & Intra Observer Reliability به دست آمد.
یافته ها: در این مطالعه بین میزان حساسیت تشخیصی در پنج نمای مورد استفاده اختلاف معناداری دیده نشد. (P absolute=0.125) و (p complete=0.170)ولی در مورد ویژگی تشخیصی اختلاف معنی دار بود. (p Absolute=0.019) و (p complete=0.170)همچنین ویژگی تشخیصی دو نمای Summer و Cool بیشتر از سه نمای Original، Copper و Bone می باشد.(p=0.025) مقادیر Weighted Kappa & kappa اختلاف آماری معنی داری را برای Inter & Intra Observer Reliability در پنج نما نشان داد. (p=0.032)
نتیجه گیری: دو نمای Cool و Summer جهت تشخیص شکستگی افقی ریشه مناسبتر هستند و اختلاف آماری معنی داری با نمای Orginal دارند.