مقاله بررسی دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۲۹ تا ۶۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسیدگی دندانی
مقاله رادیوگرافی بایت وینگ
مقاله رادیوگرافی دیجیتال دندانی
مقاله رادیوگرافی پانورامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مژده
جناب آقای / سرکار خانم: ساور هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تصاویر پانورامیک می توانند به هر دو طریق تکنیک معمولی و تصویربرداری دیجیتال تهیه شوند. سیستم دیجیتال محاسنی مانند کاهش دوز اشعه دریافتی بیمار، امکان ویرایش تصویر، ذخیره زمان، حذف مواد زاید و پرخطر ناشی از فرایند ظهور و ثبوت را نسبت به تکنیک معمولی در بردارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک فیلتر شده در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی در مقایسه با رادیوگرافی بایت وینگ بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، ۶۰۸ سطح بین دندانی، از مزیال اولین پرمولر تا دیستال دومین مولر در هر نیم فک، در رادیوگرافی های دیجیتال پانورامیک فیلتر شده و بایت وینگ معمولی توسط دو رادیولوژیست دهان، فک و صورت از نظر وجود پوسیدگی پروگزیمالی بررسی شدند. داده های مربوط در نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۱٫۵ توسط آنالیزهای آماری ضریب توافق کاپا (Kappa) و Wilcoxson و محاسبه ضریب پایایی و ضریب همبستگی Spearman در سطح معنی داری ۰٫۹۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بین توزیع فراوانی وضعیت پوسیدگی (p value=0.002) و همچنین بین توزیع فراوانی تطابق تشخیص پوسیدگی در دو تکنیک مورد پژوهش، تفاوت معنی دار وجود داشت (p value<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک فیلترشده، دقت تشخیصی پایین تری نسبت به رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی دارد.