مقاله بررسی دزهای کشنده جدایه ایرانی قارچ Beauveria bassiana در کنترل میکروبی بید آرد Ephestia kuehniella (Lep: pyralidae) روی خرمای رقم سایر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه پزشکی از صفحه ۶۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی دزهای کشنده جدایه ایرانی قارچ Beauveria bassiana در کنترل میکروبی بید آرد Ephestia kuehniella (Lep: pyralidae) روی خرمای رقم سایر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل میکروبی
مقاله بید آرد
مقاله خرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی نگار
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادی
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: راد بهار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بید آرد Ephestia kuehniella از آفات مهم انباری می باشد. این تحقیق به منظور بررسی کارایی جدایه ایرانی مناسب قار Beauveria bassiana  در کنترل میکروبی شب پره آرد phestia kuehniella روی خرمای رقم سایر انجام شد. برای تعیین قدرت کشندگی قارچ روی مراحل تخم، لارو و شفیره، پنج دز ۱۰۴، ۱۰۴´۵، ۱۰۵، ۱۰۵´۵ و ۱۰۶ اسپور در میلی لیتر به روش غوطه ور سازی استفاده شد. داده ها با استفاده از روش لگاریتم پروبیت برازش گردیدند. نتایج نشان داد که بیش ترین دز کشنده ۵۰ درصد مربوط به جدایه IRAN441C روی شفیره ۱٫۷۶´۱۰۴ و کمترین دز کشنده ۵۰ درصد مربوط به مرحله تخم و معادل ۱۰۳´۳٫۴۹ اسپور در میلی لیتر بود. بالاترین و پایین ترین زمان ۵۰ درصد کشندگی به ترتیب برای شفیره و تخم و معادل ۳٫۶۷ و ۳٫۳۸ روز بود. به طورکلی نتایج تحقیقات در فاز آزمایشگاهی که قدم نخست در امکان سنجی کاربرد این قارچ در کنترل میکروبی بید آرد می باشد، نشان داد که قارچ عامل بیمارگر از پتانسیل کاربرد بالایی برخوردار است.