مقاله بررسی درک ریسک، نگرش و عملکرد ایمنی در سرپرستان کارگاه های ساختمانی شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی درک ریسک، نگرش و عملکرد ایمنی در سرپرستان کارگاه های ساختمانی شهر شیراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارگاه ساختمانی
مقاله سرپرستان
مقاله ایمنی
مقاله درک ریسک
مقاله نگرش ایمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ساربان زاده کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: بشر اورانوس
جناب آقای / سرکار خانم: صالح زاده حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عملیات ساختمانی با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت ها و خطرات، در صدر فعالیت های حادثه آفرین قرار دارند. با توجه به نقش سرپرستان در ایمنی و پیشگیری از حوادث در کارگاه های ساختمانی، این مطالعه با هدف بررسی درک ریسک، نگرش و عملکرد ایمنی در سرپرستان کارگاه های ساختمانی شهر شیراز انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی توصیفی بر روی ۲۰۰ نفر از سرپرستان کارگاه های ساختمانی که حاضر به همکاری شدند انجام گرفت. ابزار مورد استفاده برای بررسی پرسشنامه ای ساختار یافته ای متشکل از سوالاتی در زمینه های اطلاعات کلی، درک ریسک، نگرش ایمنی و عملکرد ایمنی بود که به روش خودگزارش دهی تکمیل گردید.
یافته ها: همه سرپرستان مورد بررسی از درک ریسک متوسط و بالا (به ترتیب ۳۵٫۵ و ۶۴٫۵ درصد)، نگرش ایمنی متوسط و بالا (به ترتیب ۷۸٫۶ و ۲۱٫۴ درصد) و عملکرد ایمنی متوسط و بالا (۴۱٫۴ و ۵۸٫۶ درصد) برخوردار بودند. از بین متغیرهای مورد بررسی، اندازه کارگاه ساختمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد ایمنی سرپرستان داشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بین درک ریسک و نگرش با عملکرد ایمنی سرپرستان کارگاه های ساختمانی ارتباط معنی داری وجود دارد به نحوی که با افزایش نگرش ایمنی در سرپرستان کارگاه های ساختمانی عملکرد ایمنی آنها نیز افزایش یافته بود.