مقاله بررسی درمان زخم سوختگی بر مبنای طب سنتی مردمی و شفاهی از طریق عطاری های استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی درمان زخم سوختگی بر مبنای طب سنتی مردمی و شفاهی از طریق عطاری های استان مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروهای گیاهی
مقاله زخم سوختگی
مقاله طب سنتی ایران
مقاله فرآورده طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مهر سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی سیدعبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسیب های سوختگی در کشورهای در حال توسعه یک مشکل اساسی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین درمان های گیاهی، حیوانی و معدنی زخم های سوختگی بر مبنای طب سنتی سینه به سینه توسط عطاران و فروشندگان دارو های گیاهی در استان مازندران و عوامل مرتبط با آن بوده است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی توصیفی است. جامعه مورد مطالعه ما کلیه عطاران و یا فروشندگان داروهای گیاهی استان مازندران بوده و با استفاده از یک پرسشنامه به روش Snow ball نمونه گیری انجام شد. داده های مربوط به مشخصات دموگرافیک تجویزکنند گان گیاهان دارویی، چگونگی درمان سوختگی با استفاده از فرآورده طبیعی، درمان خارش، کنترل درد و سوزش محل سوختگی به روش مستقیم جمع آوری شد و نتایج مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت.
نتایج: در این تحقیق ۲۹ فرآورده گیاهی و چهار فرآورده حیوانی برای درمان زخم سوختگی توصیه شده بود. نتایج تحقیق نشان داد که ۵۳ نفر (۷۷ درصد) از مشارکت کنند گان برای درمان زخم های سوختگی، فراوردهای طبیعی و داروهای گیاهی را توصیه نمودند. ۲۶ نفر (۳۸ درصد) از عطاران اولین انتخاب فرآورده طبیعی خود را ژل گیاه آلوئه ورا معرفی نمودند. مهم ترین علت مراجعه بیماران، برای دریافت دارو های گیاهی را اعتماد شان به درمان های طب سنتی می دانند.
نتیجه گیری: درمانهای طب سنتی شفاهی سینه به سینه، نشان از بستر مناسب شناسایی و توسعه داروهای جدید درمان کننده زخم های سوختگی می باشد و به دلیل کمبود مطالعات کامل فاز های حیوانی و بالینی، اطلاعات کافی برای به کارگیری اکثر فرآورده های معرفی شده وجود ندارد و شناخت ترکیبات گیاهی آنها هم با اهمیت بوده و مطالعه علمی بر روی آنها توصیه می شود.