مقاله بررسی درستی نگارش منابع مقاله های چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۷۸ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی درستی نگارش منابع مقاله های چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مقاله نشریات ادواری
مقاله نگارش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی کیوی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب اختیاری خشایار
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مطلق کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژادلیلی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به رشد روزافزون آثار علمی پژوهشی علوم پزشکی در ایران و جهان، گواهمندی درست در مقالات اهمیت دو چندان یافته است که افزون بر آسانی در بازیابی منابع نشانگر اعتبار علمی مجله و نویسندگان مقالات آن است.
هدف: بررسی فراوانی انواع اشتباه های منبع نویسی در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مواد و روش ها: در مطالعه ای مقطعی تحلیلی صحت نگارش منابع کلیه مقالات منتشر شده در سال های ۹۰-۱۳۸۰ (۴۲ شماره، ۵۳۱ مقاله، ۹۱۵۳ منبع) بررسی شد. از هر مقاله سه منبع به طور تصادفی انتخاب (۱۵۹۳ مورد) و از نظر صحت نگارش با اصل مقاله مورد ارجاع مقایسه شدند.
نتایج: از ۵۳۱ مقاله در ۱۰۲ مورد (۱۹٫۲ درصد) به برخی از منابع در متن اشاره ای نشده و در ۱۲۷ مورد (۲۳٫۹ درصد) ترتیب ذکر منابع در متن رعایت نشده بود. در کل ۹۵۹ منبع (۶۰٫۲ درصد) به درجه هایی خطا داشتند. میزان رخ داد خطا پس از اصلاح راهنمای نویسندگان در مجله (سال ۱۳۸۴) و پس از ایجاد تارنمای مجله و کتابخانه الکترونیکی (سال ۱۳۸۸) کاهش چشمگیری یافته بود (هر دو P<0.001). همچنین، با جلوتر رفتن سال ها کاهش معنی داری در فراوانی و شدت خطاها بوجود آمده بود (P<0.001).
نتیجه گیری: اگرچه میزان دقت نگارش منابع در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال های اخیر بهبود قابل توجهی یافته، کماکان منابع مقالات این نشریه خطا داشته و بکارگیری فناوری نوین، درخواست رونوشت صفحه اول منابع و تاکید بیشتر به نویسندگان می تواند در کاهش هرچه بیشتر خطاها موثر باشد.