مقاله بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در برنامه ریزی فضایی از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح توسعه
مقاله تاپسیس خطی
مقاله انتروپی شانون
مقاله نرخ شهرنشینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: عطار خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی و تحلیل جایگاه نواحی از لحاظ توسعه بعنوان مبنایی برای برنامه ریزی های آتی دارای اهمیت بسزایی است، چرا که تنها با تعیین وضعیت کمی و کیفی شاخص های گوناگون در وضع موجود بر پایه قابلیت های بنیادین آنها می توان به چشم انداز روشنی امیدوار بود. فراتر از آن ارتباط نرخ شهرنشینی و نقش آن چه بصورت علت و چه بصورت معلول با سطح توسعه مناطق خطوط راهنمای خوبی برای برنامه ریزی سازماندهی فضایی کشور بدست می دهد. تفاوت توسعه در شهرستان های مختلف کشور به چه اندازه است؟ و آیا ارتباطی بین سطح توسعه و نرخ شهرنشینی در کشور وجود دارد؟ در این تحقیق ابتدا بعد از انتخاب شاخص ها و وزن دهی به آنها با استفاده از روش «آنتروپی شانون»، ۳۳۶ شهرستان کشور با روش «تاپسیس خطی» از نظر درجه توسعه یافتگی رتبه بندی شده و سپس با دو تکنیک ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره ارتباط سطح توسعه با نرخ شهرنشینی در کشور بررسی شده است. نتایج تحقیق ضمن ارایه رتبه بندی شهرستان های کشور به لحاظ توسعه، موید ارتباط کاملا معنادار بین سطح توسعه یافتگی شهرستان های کشور با نرخ شهرنشینی آنها دارد.