مقاله بررسی دخالت سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد در محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی القا شده با فرمالین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۲۴۴ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی دخالت سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد در محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی القا شده با فرمالین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محرومیت غذایی
مقاله سیستم اوپیوئیدرژیک
مقاله آزمون فرمالین
مقاله نالوکسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساروخانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارمی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی صدیقه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری زرمهری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد نقش مهمی در بیان حساسیت به درد، ادارک درد و پاسخ به برخی شرایط استرس زا ایفا می نماید. مطالعه حاضر نقش احتمالی سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد را در محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی القا شده با فرمالین در موش های بزرگ صحرای جنس نر و ماده مورد بررسی قرار داده است.
روش: جهت ایجاد محرومیت غذایی کوتاه مدت، حیوانات از مصرف غذا به مدت ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمون فرمالین محروم شدند، در حالی که آب در دسترس آن ها بود. در گروه شاهد حیوانات به غذا و آب آزادانه دسترسی داشتند. تزریق فرمالین در کف پای راست انجام شد. نالوکسان جهت بررسی دخالت سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد بر اثر محرومیت غذایی روی رفتارهای دردی تزریق شد.
یافته ها: تزریق فرمالین به کف پای راست حیوان سبب ایجاد رفتارهای دردی در دو فار شد. فاز اول و دوم به وسیله اینترفاز که رفتارهای درد کاهش می یابد از هم تفکیک می شوند. ۴۸ ساعت محرومیت غذایی سبب افزایش رفتارهای دردی در موش های نر و ماده در پاسخ به فرمالین شد، در حالی که رفتارهای دردی در فاز ۲ با تاخیر به پایان رسید. تزریق نالوکسان از افزایش رفتارهای دردی در مرحله اینترفاز در موش های نر و مرحله اول در موش های ماده بعد ۴۸ ساعت محرومیت غذایی جلوگیری کرد.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که محرومیت غذایی از طریق ایجاد تحمل در سیستم اوپیوئیدرژیک، سبب بروز رفتارهای دردی القا شده توسط فرمالین در مرحله اینترفاز می شود که توسط نالوکسان قابل برگشت است.