مقاله بررسی دانش و نگرش هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد طراحی درس در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی دانش و نگرش هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد طراحی درس در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح درس
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کامران عزیز
جناب آقای / سرکار خانم: شرقی افشان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از راه های انکارناپذیر در ارتقاء کیفیت آموزش، برنامه ریزی درسی و داشتن طرح درس است. برنامه ریزی درسی فرآیندی است برای تعیین هدف های مناسب آموزشی و تشخیص دادن مسائل، نیازها، امکانات و محدودیت هائی که برای رسیدن به اهداف آموزشی وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی و نگرش هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد طراحی درس انجام گرفت.
روش کار: جامعه آماری مطالعه شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و نمونه گیری بصورت سرشماری بوده و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخته است که اعتبار آن توسط تنی چند از اساتید دانشگاه مورد تائید قرار گرفت و پایایی این پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ ۰٫۷۵ به دست آمد. اطلاعات با توزیع پرسش نامه در میان اعضای هیات علمی و تکمیل آن توسط آن ها، به دست آمد. برای تحلیل داده ها، از ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی مثل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یک عاملی و آزمون Tukey، T-test استفاده شده و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که از تعداد ۸۱ نفر اعضای هیات علمی شرکت کننده در مطالعه، اکثریت با مردان (%۷۶٫۵) بود. اکثریت شرکت کنندگان از تحصیلات تخصص – فوق تخصص (%۴۸٫۱) برخوردار بودند. میانگین نمره آگاهی متوسط پایین (۱۷٫۱۸ با انحراف معیار ۴٫۱۸) و میانگین نمره نگرشی خوب (۳۹٫۳۷ با انحراف معیار ۹٫۷) ارزیابی شد. نتایج آزمون اختلاف معنی داری را در میانگین نمره آگاهی و میانگین نمرات نگرشی دانشکده ها نشان داد و اختلاف معنی داری بین جنسیت و میانگین نمره آگاهی در هدف نویسی وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت برنامه ریزی درسی و طرح درس در پیشبرد اهداف آموزش، لزوم توجه بیشتر و انجام مطالعات در زمینه عملکرد و عوامل موثر بر آن در زمینه برنامه ریزی درسی در اساتید دانشگاه حس می شود.