مقاله بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع دبیرستان استان اصفهان در رابطه با سرطان پوست و حفاظت در برابر اشعه آفتاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۶۴ تا ۲۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع دبیرستان استان اصفهان در رابطه با سرطان پوست و حفاظت در برابر اشعه آفتاب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پوست
مقاله اشعه آفتاب
مقاله حفاظت
مقاله دانش آموزان
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطباییان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: روانخواه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: هفت برادران الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پوست یکی از شایع ترین سرطان ها در ایران و اصفهان می باشد. اتخاذ رفتار پیش گیری کننده از سرطان پوست، به خصوص در سنین کودکی و نوجوانی، نقشی موثر در پیش گیری از سرطان پوست در آینده دارد. این مطالعه با هدف بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع دبیرستان در استان اصفهان انجام شد.
روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۱۱۳۹ نفر از دانشآموزان مقطع دبیرستان استان اصفهان انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، پس از تعیین روایی و پایایی استفاده گردید. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام و داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: به طور کلی، واحدهای مورد پژوهش دارای دانش مطلوب (۵۲٫۹ درصد)، نگرش نامطلوب (۲۸٫۳ درصد) و عملکرد نامطلوبی (۲۷٫۵ درصد) در زمینه سرطان پوست و حفاظت در برابر اشعه آفتاب بودند.
نتیجه گیری: انجام فعالیت های مداخله ای بر اساس تئوری انگیزش محافظت جهت ارتقای نگرش و عملکرد دانش آموزان در انجام رفتارهای پیش گیری کننده از سرطان پوست توصیه می گردد.