مقاله بررسی دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در به کارگیری کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در به کارگیری کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری نژاد سلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: جامعی سیدبهنام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص به کارگیری منابع و پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران می باشد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر توصیفی و از نوع مقطعی است که در سال ۱۳۸۹ انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران (۷۰۰ نفر) بوده، و حجم نمونه به روش تصادفی ساده، با استفاده از جدول مورگان ۱۵۲ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در به کارگیری منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران را مورد بررسی قرار داد. در نهایت داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS 17 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج به دست آمده در مورد دانش اعضای هیات علمی در استفاده از منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران ۴۲٫۸% درصد بود. نگرش اعضای هیات علمی در استفاده از منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی در ارتقای فعالیت های دانشگاهی مثبت ارزیابی شد. عملکرد اعضای هیات علمی در استفاده از منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی در بعد هدف و انگیزه، انتشار مقالات علمی و در بعد میزان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، استفاده از پایگاه Science Direct بیش از سایر پایگاه ها بود.
نتیجه گیری: با توجه به نگرش مثبت نتایج اعضای هیات علمی نسبت به استفاده از منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران پیش نهاد می شود تدابیری برای ارتقای دانش و عملکرد کاربران در استفاده بهینه از منابع و رهایی از موانع موجود لحاظ گردد.