مقاله بررسی خون شناسی و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور دریای خزر (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی خون شناسی و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور دریای خزر (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتورهای خونی
مقاله بیوشیمیایی سرم خون
مقاله ماهی کپور دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی ویدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق بررسی خون شناسی و تعیین برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور دریای خزر انجام پذیرفت. در این پژوهش تعداد ۳۰ عدد بچه ماهی کپور (با وزن متوسط ۱۶٫۹۸±۴٫۶۳ گرم و طول متوسط ۱۱٫۶۴±.۰۸۸ سانتی متر) حاصل از تکثیر مصنوعی بررسی شد. ماهیان ابتدا با عصاره گل میخک (با دوز ۲۰۰ ppm) بیهوش و سپس با قطع ساقه دمی خونگیری از آنها انجام شد. نتایج بررسی فاکتورهای خون شناسی نشان داد که میزان گلبول های سفید (WBC)، گلبول های قرمز (RBC)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (Hct)، حجم متوسط گلبول قرمز (MCV)، غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی (MCHC) به ترتیب برابر ۷۶۱۶٫۶۷±۹۸۲٫۶۸ میلی متر مکعب، ۰٫۹۳۸±۰٫۱۶ میلیون در میلی متر مکعب، ۹٫۱۵±۱ گرم در دسی لیتر، ۲۴٫۲۵±۲٫۹ درصد، ۲۶۰٫۷۵±۲۵٫۳۴ فمتولیتر، ۹۸٫۵۱±۹٫۷۶ پیکوگرم و ۳۷٫۷۸±۰٫۹۵ درصد می باشد. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که میانگین و انحراف معیار گلوکز، کلسیم، کلسترول، تری گلیسیرید، پروتئین کل، فسفر، آهن، آلبومین، سدیم، پتاسیم و کورتیزول به ترتیب برابر ۱۲۴±۱۲٫۵۳، ۸٫۲±۰٫۴۶، ۱۶۳±۷۴٫۲۸، ۲۶۲٫۶۷±۲۳٫۰۳، ۲٫۷۳±۰٫۴۸، ۱۶٫۴±۰٫۷۴ میلی گرم در دسی لیتر، ۷۴٫۵±۳۵٫۵۹ میکروگرم در دسی لیتر، ۱٫۸۲±۰٫۵ گرم در دسی لیتر، ۱۲۷٫۱۷±۳٫۶، ۶٫۸۷±۰٫۷ میلی اکی و الان در لیتر و ۹٫۸±۱٫۹۵ نانوگرم در میلی لیتر می باشد.