مقاله بررسی خطای من سانی در مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی خطای من سانی در مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطای من سانی
مقاله تضاد کارکردی
مقاله خودشیفتگی
مقاله گروه اندیشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیایی محمدزکریا
جناب آقای / سرکار خانم: خامدی آذین
جناب آقای / سرکار خانم: شاه بهرامی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: کاردان مقدم ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: کلهر روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: انتخاب و استخدام کارکنان و مدیران شایسته یکی از فعالیت های حیاتی سازمان های امروزی است؛ به طوری که سازمان ها برای انتخاب بهترین مدیران و مدیران نیز برای جذب بهترین کارکنان تلاش می کنند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین خطای من سانی در مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۷۰ نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استانداردی بود که روایی و پایایی آن در مطالعه های قبلی تایید شده بود. داده ها با آزمون های آماری تی، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته ها: بین متغیر من سانی مدیران مورد مطالعه با گروه اندیشی، تضاد کارکردی و خود شیفتگی رابطه معنی دار آماری وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به رابطه بین خطای من سانی با گروه اندیشی و تضاد کارکردی و تاثیر منفی آن بر عملکرد سازمانی، آگاه سازی مدیران از پیامدهای مخرب من سانی می تواند جهت بهبود عملکرد سازمانی مفید باشد.