مقاله بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه محلب (Cerasus Mahaleb mill) و رابطه آن با برخی عوامل اکولوژیکی در جنگل های استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه محلب (Cerasus Mahaleb mill) و رابطه آن با برخی عوامل اکولوژیکی در جنگل های استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشخصات کمی و کیفی
مقاله محلب
مقاله عوامل اکولوژیکی
مقاله خوزستان
مقاله باغملک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری حفیظ اله
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صیاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی شاهراجی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب نژاد مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه در جنگل های استان خوزستان در شهرستان باغملک در جنوب غرب ایران انجام گردید. هدف از این مطالعه بررسی مشخصات کمی و کیفی گونه محلب (Cerasus Mahaleb mill) در رابطه با برخی وی‍ژگی های اکولوژیکی رویشگاه آن می باشد. جهت این بررسی از ۷۲ قطعه نمونه به ابعاد ۵۰×۵۰ متر به روش تصادفی سیستماتیک استفاده شد. در هر یک از قطعات نمونه نوع گونه های درختی، عوامل فیزیوگرافی و مشخصات کمی و کیفی گونه محلب (قطر برابر سینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج، قطر تاج، درجه کیفی و نوع زادآوری) برداشت شدند. سپس داده های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد گونه محلب در خاک با بافت رسی، رسی-لومی و شنی-رسی-لومی و در محدوده ارتفاعی ۲۴۵۰-۱۹۵۰ متر از سطح دریا، دامنه های خشک (غالبا جنوب غربی) و شیب های ۷۰-۵۰ و ۵۰-۳۰ درصد بیشترین پراکنش را داشت. نتایج مشخصات کمی و کیفی گونه محلب نشان داد درختان غالبا دارای درجه کیفی ضعیف می باشند. متوسط قطر برابر سینه، متوسط تعداد در هکتار، متوسط ارتفاع کل، متوسط قطر تاج، متوسط ارتفاع تاج و متوسط حجم در هکتار به ترتیب ۲۴٫۲۷ سانتی متر، ۱۶٫۳۸ اصله، ۶٫۲۸ متر، ۳٫۷۳ متر، ۴٫۵۷ متر و ۲۷٫۱ متر مکعب می باشد. نتایج همبستگی پیرسون در مورد ویژگی های محلب نشان داد، قطر تاج و ارتفاع درختان محلب با عمق خاک رابطه مستقیم معنی داری دارند. قطر برابر سینه درختان محلب نیز با افزایش ارتفاع از سطح دریا افزایش یافته است.