مقاله بررسی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند تحت شرایط خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند تحت شرایط خشکی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله رقم
مقاله تنش خشکی
مقاله عملکرد ریشه
مقاله عیار قند خالص
مقاله سدیم و پتاسیم مضره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایلکایی محمدنبی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فروزش پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله طالقانی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی اباذر
جناب آقای / سرکار خانم: عروج نیا سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فرد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی جنبه های فیزیولوژیکی تنش کم آبی بر صفات مهم کمی ۱۴ ژنوتیپ چغندرقند آزمایش دوساله در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به صورت کرت های خردشده (Split plot) در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. آزمایش در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کمال شهر کرج (با عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۵۹ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۷۵دقیقه شرقی به ارتفاع ۱۳۱۳ متر بالاتر از سطح دریا)، اجرا شد. سطوح آبیاری در این آزمایش شامل دو سطح (S1 : آبیاری نرمال بصورت تبخیر پس از ۸۰ میلی لیتراز طشتک کلاس A و S2 : تنش کم آبی به صورت تبخیر پس از ۱۸۰ میلی لیتراز طشتک کلاس A) بودند که از طریق تغییر در دور آبیاری اعمال شدند. آبیاری از زمان کشت تا استقرار کامل گیاه (مرحله شش تا هشت برگی) برای کلیه تیمارها مشابه و از این مرحله به بعد بر اساس میزان تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A برای هر تیمار انجام شد. اثرات آبیاری بر عملکرد قند خالص و عیار قند خالص در سطح p<0.01 معنی دار شد. اثرات متقابل سال در آبیاری به جز عملکرد ریشه بر سایر صفات در سطح p<0.01 معنی دار شد. اثرات رقم بر صفت عیار قند خالص و سدیم مضره در سطح p<0.01 و بر صفت پتاسیم مضره در سطح p<0.05 معنی دار شد. اثرات رقم در سال تنها بر صفت عیار قند (p<0.01) معنی دار شد. بیشترین عملکرد ریشه در شرایط نرمال به ارقام SBSIDR-1 و SBSIDR-14 و کمترین میزان آن در شرایط تنش به رقم SBSIDR-2 تعلق داشت. همچنین در شرایط تنش بیشترین عملکرد ریشه در رقم SBSIDR-5 و SBSIDR-14 و کمترین آن در رقم SBSIDR-2 مشاهده گردید. همچنین کمترین عملکرد قند خالص تولیدی در شرایط نرمال و در رقم SBSIDR-1 و SBSIDR-2 مشاهده گردید. بیشترین میزان سدیم مضره حاصله در رقم SBSIDR-4 بود که نسبت به رقم SBSIDR-5 با کمترین میزان سدیم، اختلافی معادل ۵۷٫۱۴ درصد نشان داد. همچنین بیشترین درصد پتاسیم مضره حاصل شده به رقم SBSIDR-11 و کمترین میزان آن به ارقام SBSIDR-10 و SBSIDR-3 تعلق گرفت.