مقاله بررسی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط کشاورزی پایدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط کشاورزی پایدار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله مایکوریزا
مقاله ورمی کمپوست
مقاله خصوصیات مورفولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمودی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: آریانا لادن
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از راههای دست یابی به کشاورزی پایدار استفاده از میکروارگانیسم هایی است که نقش مهمی در تامین نیاز غذایی گیاهان دارند. این تحقیق به جهت بررسی اثر مایکوریزا و ورمی کمپوست بعنوان کود بیولوژیک در مقایسه با کود شیمیایی نیتروژن و فسفر بر خصوصیات مورفولوژیک ذرت اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در شرایط کنترل شده خاک در سال ۱۳۸۹ طراحی و اجرا شده است. تیمارها عبارت بود از: مصرف کود شیمیایی در سه سطح (ازت ۰، فسفر ۰، پتاس ۰ کیلوگرم) و (ازت ۷۰، فسفر ۵۰، پتاس ۳۰ کیلوگرم در هکتار) و (ازت ۱۵۰، فسفر ۱۰۰ و پتاس ۵۰ کیلوگرم در هکتار)، تیمار ورمی کمپوست در دو سطح (مصرف ورمی کمپوست و عدم مصرف ورمی کمپوست) و تیمار مایکوریزا در دو سطح (مصرف مایکوریزا و عدم مصرف مایکوریزا) (جمعیت ۱۰۵ گرم/ اسپور). تجزیه واریانس نشان داد که بر هم کنش سطوح مختلف کود شیمیایی، میکوریزا و ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک در سطح پنج درصد معنی دار بوده است. مقایسه میانگین ها نشان داد در هر سه صفت طول ریشه، وزن خشک ریشه و وزن خشک اندامهای هوایی، تیمار V1F1M1 به ترتیب با میانگین ۵۹۵۸٫۳ سانتی متر، ۱۷٫۶۳۳ گرم و ۱۲۹٫۶۷ گرم دارای بیشترین مقدار بوده که به ترتیب ۱۸٫۳، ۱۸٫۱ و ۷۲٫۸ درصد نسبت به شاهد (عدم مصرف ورمی کمپوست و مایکوریزا و کود شیمیایی) افزایش نشان دادند.