مقاله بررسی خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه جدیدی از ماهی خیاطه Alburnoides petrubanarescui از حوضه دریاچه ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در بوم شناسی آبزیان از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه جدیدی از ماهی خیاطه Alburnoides petrubanarescui از حوضه دریاچه ارومیه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات قابل اندازه گیری Morphometric
مقاله صفات شمارشی Meristic
مقاله ماهی خیاطه دریاچه ارومیه Alburnoides petrubanarescui

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آژ زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سوری نژاد ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: کیوانی یزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
۴۰ قطعه ماهی خیاطه جدیدا شناسایی شده از حوضه دریاچه ارومیه (Alburnoides petrubanarescui) پس از مراحل صید و تثبیت، توسط روشهای استاندارد مورد بررسی مرفومتریک و مریستیک قرار گرفتند. بیست و سه صفت قابل اندازه گیری از جمله طول کل، طول استاندارد، طول چنگالی و ارتفاع بدن و شانزده صفت شمارشی از جمله تعداد شعاع های باله پشتی، مخرجی، شکمی و سینه ای، تعداد فلس های خط جانبی و تعداد مهره ها تعیین شدند. همچنین در این بررسی سن با استفاده از دوایر رشد سالیانه فلس ها و وزن با ترازوی با دقت ۰٫۰۱ اندازه گیری شد. برای رسم نمودارها از نرم افزارهای Excel 2007 و SPSS 18، برای تعیین همبستگی بین خصوصیات مرفومتریک و مریستیک با طول استاندارد از ضریب همبستگی پیرسن و برای تعیین همبستگی بین سن و طول استاندارد از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. طول کل ۸۰٫۵۷-۴۴٫۱۵ (۵۶٫۷۶±۷٫۷۸) میلیمتر، طول استاندارد ۷۰٫۴۸-۳۵٫۸۳ (۴۷٫۴۰±۶٫۹۱۸۴) میلیمتر، طول چنگالی ۷۶٫۰۷-۴۲٫۲۹ (۵۳٫۰۵±۷٫۵۳) میلیمتر و ارتفاع بدن ۹٫۱۵±۱۸٫۴۸ (۱۱٫۹۰±۱٫۹۷) اندازه گیری شد. در مورد صفات شمارشی نیز شعاع های باله پشتی به تعداد ۸-۷ (۷٫۲۸±۰٫۴۵)، شعاع های باله مخرجی ۱۰-۸ (۹٫۱۳±۰٫۷۲)، شعاع های باله شکمی ۷-۶ (۶٫۵۵±۰٫۵۰)، شعاع های باله سینه ای ۱۵-۱۳ (۱۴٫۰۸±۰٫۹۲)، تعداد فلس های خط جانبی ۵۱-۴۳ (۴۸٫۹۳±۲٫۴۴) و تعداد مهره ها ۴۱-۴۰ (۴۰٫۵۰±۰٫۵۱) تعیین گردید. وزن ماهیان ۰٫۷۰-۵٫۸۰ (۱٫۷۳±۰٫۹۹) گرم و محدوده سنی ماهیان ۱+ تا ۳+ سال مشخص شد. همه صفات قابل اندازه گیری با طول استاندارد همبستگی معنی دار (۰٫۰۵) نشان دادند. هیچ کدام از صفات شمارشی به جز فلس های زیر خط جانبی، فلس های جلو باله پشتی و مهره های ساقه دمی با طول استاندارد همبستگی معنی داری نشان ندادند.