مقاله بررسی خصوصیات مالت سازی سه دانه غلاتی جو پوشینه دار، گندم و تریتیکاله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات مالت سازی سه دانه غلاتی جو پوشینه دار، گندم و تریتیکاله
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالت
مقاله تریتیکاله
مقاله گندم
مقاله جو
مقاله خصوصیات کمی و کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بخش آبادی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، ویژگی های کمی و کیفی مالت های تهیه شده از دانه های غلاتی جو رقم صحرا، گندم رقم تجن و تریتیکاله رقم PGS شامل راندمان استخراج عصاره گرم، راندمان استخراج عصاره ی سرد، قدرت دیاستاتیک، پروتئین کل و محلول، شاخص تغییرات اصلاحی نیتروژن یا شاخص کلباچ، میزان رنگ و فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان پروتئین کل مالت جو و مالت گندم به ترتیب ۱۵٫۲ و ۱۴٫۴ درصد بیشتر از میزان پروتئین کل مالت تریتیکاله بود ولی میزان شاخص کلباچ مالت تریتیکاله به ترتیب ۱۹٫۳ و ۲۹٫۰ درصد بیشتر از میزان شاخص کلباچ مالت گندم و مالت جو بود و یک رابطه خطی معکوس میان پروتئین کل با شاخص کلباچ با ضریب تعیین R2=0.94 وجود داشت. راندمان عصاره آب گرم و سرد در مالت حاصل از تریتیکاله بیشتر از مالت گندم و جو بود. بیشینه (۷۱۶ U/Kg) و کمینه  (97 U/kg) میزان فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز به ترتیب مربوط به مالت های حاصل از تریتیکاله و گندم بود. محدوده رنگ برای عصاره حاصل از مالت های مختلف ۱٫۸۲ تا ۲٫۵۱ واحد بود.