مقاله بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکی
مقاله اسپرس
مقاله پرولین
مقاله کلروفیل
مقاله تجزیه خوشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی پور امین
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: میرلوحی آقافخر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف مطالعه برخی صفات فیزیولوژیک ارقام اسپرس زراعی در شرایط کم آبیاری و شناسایی ارقام متحمل به خشکی انجام شد. تعداد ۱۰ رقم محلی اسپرس طی دو چین در قالب طرح کرت های خرد شده در زمان و در دو محیط رطوبتی عدم تنش و تنش خشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی داری را بین ارقام اسپرس برای تمام صفات به غیر از نسبت کلروفیل (a/b) و کاروتنوئید نشان داد. البته عملکرد علوفه و سایر صفات (به غیر از محتوی پرولین) بطور قابل ملاحظه ای در اثر تنش کاهش یافتند. در شرایط عدم تنش ارقام فریدون شهر ۲ و خوانسار ۲ و در شرایط تنش ارقام اصفهان، فریدون شهر ۲ و کرمان از عملکرد علوفه بیشتری برخوردار بودند. تنش خشکی باعث افزایش مقدار پرولین برگ گردید، به طوری که میانگین مقدار پرولین برگ در شرایط تنش افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی را نشان داد. درصد آب نسبی برگ و محتوای کلروفیل به ترتیب کاهش ۲۸ و ۱۴ درصدی را در شرایط تنش خشکی نشان دادند. به نحوی که نتایج تجزیه خوشه ای در هر دو شرایط رطوبتی ارقام اسپرس را به سه گروه تفکیک نمود که در شرایط تنش گروه های مقاوم، نیمه مقاوم و حساس نامگذاری شدند. البته، ارقام مقاوم برای استفاده در مطالعات بعدی شناسایی شدند.