مقاله بررسی خصوصیات شخصیتی و علمی الگوهای مثبت و منفی در بین مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه دانشجویان رشته های داروسازی و دندانپزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۱۸۰ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات شخصیتی و علمی الگوهای مثبت و منفی در بین مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه دانشجویان رشته های داروسازی و دندانپزشکی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرس بالینی
مقاله الگوها
مقاله دانشجوی دندانپزشکی
مقاله دانشجوی داروسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حقدوست علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بیگ زاده امین
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن‌ بیجاری‌ بهاره‌
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عوامل متعددی در ارتقای کیفیت آموزش عالی کشور و بهبود فرایند آن دخیل می باشند. الگوهای حرفه ای یکی از مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده در دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری بهتر دانشجویان به شمار می روند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی خصوصیات شخصیتی و علمی الگوهای مثبت و منفی در بین مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه دانشجویان رشته های داروسازی و دندانپزشکی بود.
روش کار: در این مطالعه توصیفی-  تحلیلی – مقطعی، ۹۴ دانشجوی سال آخر رشته های داروسازی و دندانپزشکی نمونه پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود که در سه بخش به بررسی خصوصیات شخصیتی و دموگرافیک فرد پاسخ دهنده، خصوصیات شخصیتی و علمی الگوهای مثبت و خصوصیات شخصیتی و علمی الگوهای منفی می پرداخت.
یافته ها: از نظر دانشجویان، بیشترین میانگین الگوهای مثبت معرفی شده، به ترتیب مربوط به ویژگی های احترام به همکار (۸٫۷۵)، با سواد بودن (۸٫۵۲)، داشتن فن معلمی (۸٫۴۹)، خوش اخلاقی (۸٫۴۵) و مهربانی (۸٫۴۳) بود. بین الگوهای مثبت از نظر متغیرهای سن، جنسیت، مقطع تدریس (پایه و بالینی) و رتبه علمی هیچ تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بیشترین میانگین الگوهای منفی معرفی شده، به ترتیب مربوط به ویژگی های قابل نکوهش بودن (۶٫۹۷-)، نداشتن فن معلمی (۶٫۴۱-)، مهربان نبودن (۶٫۰۹-)، مدیر خوب نبودن (۶٫۰۸-) و احترام نگذاشتن به دانشجویان (۶٫۰۳-) بود. بین الگوهای منفی، تنها از نظر متغیر رتبه علمی (۰٫۰۲۹=P) تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد. در مجموع، ۲ دسته خصوصیات مثبت و ۳ دسته خصوصیات منفی در قالب منش های اخلاقی و ارتباطی، مهارت های مدیریتی و آموزشی و شایستگی های علمی و شخصیتی، برای الگوهای حرفه ای و غیر حرفه ای معرفی گردید. در خصوص ارتباط بین خصوصیات شخصیتی و علمی الگوهای مثبت و منفی و ویژگی های عمومی دانشجویان پاسخ دهنده، مشخص گردید که از نظر متغیر سن، هیچ ارتباط معنی داری بین الگوهای مثبت و منفی معرفی شده و ویژگی های عمومی دانشجویان وجود ندارد.
نتیجه گیری: خصوصیات و ویژگی های مثبت و منفی مدرسین، نقش به سزایی در مقبولیت و الگو قرار دادن آنان از جنبه های شخصیتی، حرفه ای و علمی، از سوی دانشجویان دارد و جهت دستیابی به اهداف آموزشی و ارتقای نظام آموزش عالی، باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.